Kjøpsbetingelser

Tillpassning
Disse køpsvilkår er tilpasslige i de tillfeller der norsk eller annen tilpasset lov ikke foreskriver villkår som er i konflikt med de samme. For firmaer gjelder køpsloven. Køpsloven er dispositiv hvilket betyr at firmaer kan avtale annet enn hva loven foreskriver.

Garanti
Samtlige varer i vårt sortiment omfattes av minst ett (1) års fabrikks/leverantørs garanti om ingenting annet angis. Kjøperen har aldrig større rett mot Kiritec Aps enn hva Kiritec Aps har mot respektive produsent.
Reklamasjon skal gjøres innenfor rimlig tid fra feil oppdages (Max 14 dager). Det er ved reklamasjon etter garantitidens utgang at kjøperen skal påvise at feil man klager på fanns allerede ved leveransetillfellet.

Transportskader
Kontroller eventuelle transportskader ved mottaging av gods. Oppdager du skader skal dette anmeldes direkte til transportøren og angis på fraktsedelen.

Personalia
Kiritec Aps behandler all personalia konfidentiellt. De brukes bare i våre kontakter med kundene og for å kunne fullføre våre oppgaver mot disse. Din adresse kommer ikke til å selges, byttes eller deles med andre firmaer, organisasjoner eller privatpersoner.

Bestilling
Bestillinger skjer via hjemmesiden, mail eller telefon om ikke annet avtales. Bestilling som gjøres i annen persons navn uten dennes tillatelse, eller på annen måte som medfører at Kiritec Aps lider økonomisk eller annen skade politianmeldes.

Priser
Alle produktpriser er angitt i norske kroner inklusive moms.
Varen betales ved bestilling.
Prisen som gjelder på bestillingspunktet gjelder også ved levering, uansett om prisene etter at ordren er placeret, går enten opp eller ned. Vi reserverer oss for eventuelle feilaktigheter.

Leveranser
Leveranse skjer på avtalt plass med en av Kiritec Aps valgte speditører, iht. de leveransemåter som presenteres innen avsluttning av bestilling, og debiteres i følge gjeldende prisliste. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adresse som oppgis til Kiritec Aps ved bestillingen er korrekt.

 
Kontroll av varen ved mottaging/transportskade
Risikoen for varen overgår til kunden etter mottagelse. Undersøk alltid om forpakningen har synlige skader sammen med transportøren, i så tilfelle skal dette noteres på fraktsedelen.

Avbestilling
Avbestilling av ordre er ikke mulig etter accept og betaling.

Informasjon
Vi reserverer oss for trykkfeil, feil i informasjon, samt feil i spesifikasjon, på samtlige varer i vårt sortiment. All bildeinformasjon på våre sider skal ses som illustrasjoner, og Kiritec Aps kan heller ikke garantere at bilder viser varens eksakte utseende.

Copyright
Inholdet på
www.kiritec.no er beskyttet av loven om opphavsrett (§ 49 URL). Denne paragraf innebærer kortfattet et forbud mot å kopiere hele eller deler av vår webbside og gjøre dette tillgjengelig for allmenheten. Bevissthet eller grov uaktsomhet vedrørende disse rettigheter kan lede til bøter eller fengsel opp til to år.
Copyright Kiritec Aps - All rights reserved.

Force Majeure
I hendelse av krig, naturkatastrofer, stridigheter på arbeidsmarkedet, myndighetsbestemmelser, uteblivne leveranser fra underleverandører, fordyrende omstendigheter, samt hendelser utenfor vår kontroll, som ikke normalt kunnet forutses, og påvirker ingåtte avtaler og forpliktelser for Kiritec Aps fritakes Kiritec Aps for alle forpliktelser i at fullføre nevnte avtaler.